Kern

Wat geloven wij:

Lang geleden (ongeveer 170 jaar na de geboorte van Jezus Christus) hebben christenen in het kort al eens opgeschreven wat ze nu eigenlijk geloven. Dat noemen we de ‘apostolische geloofsbelijdenis‘.

Wij geloven ook wat daarin staat:

1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5 op de derde dag opgestaan uit de doden;

6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8 Ik geloof in de Heilige Geest.

9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10 vergeving van de zonden;

11 opstanding van het lichaam;

12 en een eeuwig leven.

Amen

Wat wij geloven wordt ook goed samengevat in een boekje met vragen en antwoorden over het geloof: dat is de Heidelbergse Catechismus, geschreven in 1563. U kunt hem hier helemaal lezen. De eerste vraag staat hieronder:

Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

Daarom geeft Hij mij door Zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Andere gereformeerde belijdenis geschriften die voor ons belangrijk zijn, zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de ‘Dordtse Leerregels‘.