Financieel

Verkort overzicht exploitatie

Klik hier om een verkort overzicht van de exploitatie in te kunnen zien.

Kerkelijke bijdrage

Om alle kerkelijke activiteiten ieder jaar opnieuw voort te zetten weten we ons afhankelijk. Allereerst afhankelijk van onze God, die Zijn kerk in stand houdt. Maar ook afhankelijk van u die deel uitmaakt van onze gemeente.

Ieder jaar in januari vragen wij u om uw bijdrage aan de kerk voor het komende jaar kenbaar te maken. De hoogte hiervan wordt door u zelf bepaald. Laat het een zaak zijn van hoofd en hart. Wilt u toch graag een leidraad, dan adviseren wij een bijdrage van 2 % van uw netto jaarinkomen.

U kunt bijdragen overmaken op rek. nr. NL96INGB 0002 1969 91.

 

Periodieke gift

Met een periodieke gift steunt u de Calvijngemeente voor minimaal 5 jaar. Jaarlijks schenkt u een vast bedrag. Dit bedrag is volledig aftrekbaar van de belasting. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wij kunnen voor een langere periode rekenen op inkomsten om de kosten van de gemeente te dragen en u profiteert van extra belastingvoordeel.

Om uw periodieke gift af te mogen trekken van de belasting, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Calvijngemeente.
  • U schenkt ieder jaar een vast bedrag (minimaal € 50,- per jaar)
  • U maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar over.

Wanneer u hier belangstelling voor heeft, kunt u contact opnemen met de penningsmeester. Hij kan u van het juiste formulier voorzien.

 

ANBI

De Calvijnkerk Baarn maakt deel uit van de PKN en  is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kerken die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als ANBI hoeven geen erf- en schenkbelasting te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede aan plaatselijk werk in onze eigen gemeente. Voor meer informatie zie www.calvijnkerk.nl/anbi.

 

Nalaten

Ook na uw leven kunt u iets blijven betekenen voor uw kerkelijke gemeente. U kunt een geldbedrag of bepaald goed nalaten. Vindt u het werk in onze plaatselijke Calvijngemeente belangrijk en wilt u hieraan bijdragen? Overweeg dan om de Calvijnkerk op te nemen in uw testament. Als u geen testament hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u speciale wensen hebt m.b.t. uw nalatenschap is het dus belangrijk om een testament te laten opmaken, waarin u uw wensen vastlegt. Ook kunt u in uw testament iemand aanwijzen die uw nalatenschap afhandelt, een zogeheten executeur.
Er zijn twee manieren waarop u (een deel van) uw vermogen kunt nalaten aan de Calvijnkerk:

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u één of meerdere personen of goede doelen tot uw erfgenaam. Uw erfgenamen krijgen recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt de Calvijnkerk in uw testament opnemen als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, dierbaren of andere goede doelen. U kunt er ook voor kiezen de Calvijnkerk aan te wijzen als enige erfgenaam.

Legaat
Wilt u de Calvijnkerk een bepaald geldbedrag, kunst, effecten of onroerend goed nalaten? Dit kunt u als legaat laten vastleggen in uw testament. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw familieleden tot erfgenaam benoemen en daarnaast een specifiek bezit of bedrag nalaten aan de Calvijnkerk.

Voor het opmaken van een testament hebt u een notaris nodig. Hij of zij kan u helpen bij het vormgeven van uw wensen.
Erfstellingen en legaten aan de kerk zijn geheel vrijgesteld van successierecht en komen dus volledig ten gunste van de gemeente . Wanneer u overweegt om de Calvijnkerk op te nemen in uw testament, kunt u terecht bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters voor een persoonlijk gesprek.

Verzekeringen

Regelmatig worden er door clubs en verenigingen uitjes georganiseerd met leden van onze gemeente. Daar het voor het college van kerkrentmeesters onmogelijk is dit risico te verzekeren, gaan wij er als college vanuit dat deelnemers aan activiteiten via een eigen aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt voor schade toegebracht aan derden. Het college heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade aan en van leidinggevenden die werk verrichten ten behoeve van onze gemeente.

Solidariteitskas

Elk jaar worden halverwege het jaar enveloppen met acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bij u bezorgd. Ieder lidmaat en ieder meerderjarig dooplid ontvangt zo’n verzoek om een bijdrage van € 10,00 te betalen. Door uw bijdrage, aan het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, steunt u niet alleen het algemene kerkenwerk, maar ook het werk in onze plaatselijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters moet voor ieder lid € 5,00 afdragen ongeacht of men wel of niet betaalt. Daarom is het van belang dat iedereen bijdraagt.