Beleidsplan

Beleidsplan

Ons beleidsplan begint met het volgende gedeelte:

1. Gemeente van God

De Hervormde Gemeente Baarn – wijkgemeente van bijzondere aard Calvijnkerk, in het vervolg aangeduid als de gemeente, is een openbaring van Gods wereldwijde kerk, een deel van het Lichaam van Jezus Christus in deze wereld. God roept ons door Zijn genade en krachtens Zijn verbond als leden van Zijn gemeente samen. De gemeente wil daarom leven uit en in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De gemeente zoekt gemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus en onderling met elkaar in de erediensten. Centraal staan vooral de bediening van het Woord en van de sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, zodat het heil hoorbaar en zichtbaar wordt verkondigd. De gemeente zingt samen Gods lof, is verenigd in het gebed, deelt materiĆ«le en geestelijke gaven, ziet in dienende liefde naar elkaar om en neemt deel aan activiteiten. Hierin wil ze ook de wereld laten delen door haar getuigenis en barmhartigheid.

 

Bij de gemeente behoren allen die zijn gedoopt. Allen die de Heilige Doop als teken en zegel van het genadeverbond hebben ontvangen worden opgeroepen tot het belijden van het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leven vanuit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Door het afleggen van openbare belijdenis van het geloof verkrijgen de leden toegang tot de sacramenten, uiten zij betrokkenheid op – en dragen zij geestelijke en financiĆ«le verantwoordelijkheid voor – de gemeente en geven door persoonlijk getuigenis blijk van missionaire bewogenheid met deze wereld. De gemeente rekent ook tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden omdat de gemeente gericht is op het centrum: de roeping door Woord en Geest en niet gericht is op de grenzen van de gemeente. Tenslotte vallen ook binnen de gemeenschap mensen die blijk geven van betrokkenheid met de gemeente.

 

Neem voor het volledige beleidsplan contact op met de scriba van de kerkenraad.